Το έργο αφορά στη διάνοιξη οπών σε πλάκες βιομηχανικού κτιρίου από οπλισμένο σκυρόδεμα για τη διέλευση αγωγών και καλωδιώσεων ΗΜ. Η διάνοιξη έγινε με διάφορες τεχνικές αδιατάρακτης κοπής σκυροδεμάτων.

Οι εργασίες πραγματοποιήθηκαν το καλοκαίρι του 2020.