Το έργο περιλαμβάνει την επισκευή και ενίσχυση του στατικού φορέα με ιδιαίτερη έμφαση στις μεταλλικές στέγες 18 καταστημάτων αλυσίδας super market  στην Πελοπόννησο. Στις εργασίες περιλαμβάνονται:

  • η διερεύνηση της κατάστασης των στεγών
  • οι αποκαταστάσεις των μεταλλικών ζευκτών της στέγης, όπου απαιτείται (π.χ. με την προσθήκη ελασμάτων)
  • οι αποκαταστάσεις των εδράσεων των ζευκτών (π.χ. με την αποκατάσταση και την προσθήκη νέων αγκυρίων)
  • οι αποκαταστάσεις των δαπέδων και των τοιχίων από οπλισμένο σκυρόδεμα με ρητινενέσεις

Οι εργασίες πραγματοποιήθηκαν μεταξύ Ιανουαρίου και Μαρτίου 2016, χωρίς τη διακοπή της λειτουργίας των καταστημάτων, με εργασίες κυρίως κατά τις βραδινές ώρες.