Το έργο αφορά στην επίχωση της θεμελίωσης του Ερεχθείου στη βόρεια πλευρά της Ακρόπολης των Αθηνών. Η επίχωση των θεμελίων του ναού πραγματοποιήθηκε με χαλαζιακή άμμο κατάλληλης κοκκομετρικής διαβάθμισης, ενώ στο έργο περιλαμβάνονταν και άλλες εργασίες για την αποστράγγιση των όμβριων υδάτων από το ναό.