Το έργο αφορά στην κατασκευή ενός νέου supermarket επιφανείας 4300m² περίπου στο Κερατσίνι. Οι εργασίες ολοκληρώθηκαν σε 7 μήνες, μεταξύ Ιουλίου 2020 και Ιανουαρίου 2021 και περιελάμβαναν και τις εργασίες αντιστηρίξεων των πρανών ύψους έως 12m, περίπου, καθώς και την κατασκευή υπαίθριου χώρου στάθμευσης στο δώμα. Ο προϋπολογισμός ανήλθε στα 5,000,000.00€ περίπου.