Το έργο αφορά στην κατασκευή εγκαταστάσεων έψησης εντός υφιστάμενου κτιρίου αγοράς τροφίμων καθώς και την κατασκευή ψυκτικού θαλάμου βαθιάς καταψύξεως 35 m2. Στις εργασίες περιλαμβάνονται οικοδομικές εργασίες, η τοποθέτηση νέου ηλεκτρολογικού πίνακα, νέων ηλεκτρολογικών παροχών, προσθήκη νέων σωληνώσεων ύδρευσης και αποχέτευσης καθώς και νέα συστήματα κλιματισμού και εξαερισμού.

Ο προϋπολογισμός του έργου ανήλθε στις 85,000.00€ και οι εργασίες διήρκεσαν 40 ημερολογιακές ημέρες (φθινόπωρο 2015).