Καθαίρεση πλακών και δοκών από οπλισμένο σκυρόδεμα με αδιατάρακτη κοπή σε βιομηχανική εγκατάσταση στη Βόρεια Εύβοια. Η συνολική επιφάνεια, που καθαιρέθηκε, ήταν περίπου 100m2, ενώ το βάρος των καθαιρούμενων υλικών ήταν πάνω από 60tn.