Το έργο αφορά στον έλεγχο στατικής επάρκειας και στη μελέτη ενίσχυσης των κτιρίων μιας βιομηχανικής εγκατάστασης στα Οινόφυτα συνολικής επιφάνειας 13.000m² περίπου. Η εγκατάσταση αποτελείται από 4 στατικώς ανεξάρτητα τμήματα κατασκευασμένα σε διαφορετικές περιόδους και με διαφορετικούς φέροντες οργανισμούς (είτε υποστυλώματα και δοκοί από ΟΣ και μεταλλικές στέγες, είτε μεταλλικά κτίρια επί υπογείων από ΟΣ). Η ενίσχυση των στοιχείων από οπλισμένο σκυρόδεμα έγινε με μανδύες από εκτοξευόμενο σκυρόδεμα και με χρήση υφασμάτων και ελασμάτων από ινοπλισμένα πολυμερή (FRP), ενώ στα παλαιότερα κτίρια έγινε πλήρης αντικατάσταση των μεταλλικών στεγών.

Η μελέτη πραγματοποιήθηκε σε 40 ημέρες το καλοκαίρι του 2020.Για τον αντισεισμικό έλεγχο και ενίσχυση των υποστυλωμάτων και των δοκών από ΟΣ πραγματοποιήθηκαν ανελαστικές αναλύσεις με το πρόγραμμα SeismoBuild με εφαρμογή του Ευρωκώδικα 8.