Το έργο αφορά τη γεωτεχνική έρευνα – αξιολόγηση και τη μελέτη και κατασκευή ειδικής θεμελίωσης τετραώροφου κτιρίου κατοικιών στην περιοχή Νέας Αρτάκης Ευβοίας.

Η γεωτεχνική έρευνα περιελάμβανε τη διάνοιξη αρχικά ενός ερευνητικού φρεάτος και τη διάτρηση εν συνεχεία δειγματοληπτικής γεώτρησης βάθους 10m. Η δυσκολία θεμελίωσης του κτιρίου έγκειται στην παρουσία επιφανειακής εδαφικής στρώσης πάχους 4.50m από πολύ μαλακή και εξαιρετικά συμπιεστή άργιλο υψηλής πλαστικότητας. Επιπλέον, ο υδροφόρος ορίζοντας στην περιoχή απαντάται σε βάθος μόλις 0.70m από την επιφάνεια του εδάφους λόγω της μικρής απόστασης του οικοπέδου από την παραλία.

Η γεωτεχνική επέμβαση προέβλεπε την αφαίρεση της στρώσης πολύ μαλακής και συμπιεστής αργίλου (μέχρι το βάθος των 4.50m, όπου απαντάται σταθερό υπόβαθρο αποσαθρωμένου σερπεντίνη) και αντικατάστασή της από λιθόδεμα έως τη στάθμη θεμελίωσης, η οποία ορίσθηκε στο βάθος των -2m από την επιφάνεια του εδάφους. Ταυτόχρονα, έγιναν και εργασίες εγκατάστασης στραγγιστηρίου για την άντληση των υδάτων και τον υποβιβασμό της στάθμης του υδροφόρου ορίζοντα.

Η εκσκαφή του οικοπέδου (επιφάνειας 350 m2) μέχρι βάθους 4,50m πραγματοποιήθηκε εντός μιας μόλις μέρας με τη χρήση μεγάλου ερπυστριοφόρου εκσκαφέα βάρους 50tn και δεκάδων χωματουργικών φορτηγών. Παράλληλα με την εκσκαφή πραγματοποιήθηκε και η διάστρωση του λιθοδέματος από λίθους ασβεστολιθικής προέλευσης και κατάλληλης κοκκομετρικής διαβάθμισης με βάση τις απαιτήσεις της μελέτης μέχρι τη στάθμη θεμελίωσης.