Το έργο αφορά στη μελέτη στατικής επάρκειας μεταλλικού βιομηχανικού κτιρίου στην Αυλίδα. Ο έλεγχος έγινε το 2019 με χρήση των διατάξεων του Ευδωκώδικα 3.