Το έργο αφορά στην κατασκευή εγκαταστάσεων έψησης ψωμιού εντός υφιστάμενου κτιρίου αγοράς τροφίμων καθώς και στην κατασκευή ψυκτικού θαλάμου βαθιάς καταψύξεως 35m2. Στις εργασίες περιλαμβάνονται οικοδομικές εργασίες, η τοποθέτηση νέου ηλεκτρολογικού πίνακα, νέων ηλεκτρολογικών παροχών, προσθήκη νέων σωληνώσεων ύδρευσης και αποχέτευσης καθώς και νέα συστήματα κλιματισμού και εξαερισμού.

Ο προϋπολογισμός του έργου ανήλθε στις 92,500.00€  και οι εργασίες διήρκεσαν 50 ημερολογιακές ημέρες (Δεκέμβριος 2015 – Ιανουάριος 2016).