Σύμφωνα με τη διεθνή πρακτική, αλλά και των οδηγιών και των προτύπων του ΟΑΣΠ, η απογραφή και ιεραρχική αποτίμηση των κτιρίων γίνεται σε τρεις διαδοχικές φάσεις:

α. Ταχύς οπτικός ή πρωτοβάθμιος προσεισμικός έλεγχος
β. Δευτεροβάθμιος προσεισμικός έλεγχος
γ. Τριτοβάθμιος προσεισμικός έλεγχος

Ο ταχύς οπτικός έλεγχος (πρωτοβάθμιος) αποτελεί μία απλοποιημένη μεθοδολογία που εφαρμόζεται συνήθως σε μεγάλα σύνολα κτιρίων και ως εκ τούτου είναι από τη φύση του περιορισμένης αξιοπιστίας.

Με το δευτεροβάθμιο προσεισμικό έλεγχο επιτυγχάνεται η εκ νέου ιεραρχική βαθμονόμηση των κτιρίων, που από τον μακροσκοπικό πρωτοβάθμιο έλεγχο έλαβαν βαθμολογία κάτω ενός προβλεπόμενου ορίου. Ο έλεγχος αυτός υπεισέρχεται σε περισσότερες λεπτομέρειες και απαιτεί τη σύνταξη σχεδίων γεωμετρίας και παθολογίας, οπτική αξιολόγηση, επιτόπου ελέγχους των δομικών υλικών, καθώς και στοιχειώδεις υπολογισμούς για την ποσοτική αποτίμηση των χαρακτηριστικών και τον υπολογισμό του «Δείκτη Προτεραιότητας Ελέγχου λ» του κάθε κτιρίου.

Τέλος ο τριτοβάθμιος έλεγχος επικεντρώνεται ξεχωριστά σε κάθε κτίριο, για το οποίο κρίθηκε αναγκαίο με βάση τα συμπεράσματα και τη σειρά προτεραιότητας του δευτεροβάθμιου ελέγχου. Απαιτεί την πλήρη μελέτη αποτίμησης της σεισμικής ικανότητας του κτιρίου σύμφωνα με τις αρχές και μεθόδους της σεισμικής μηχανικής και των τελευταίων εξελίξεων σε κανονιστικά εγχειρίδια (ΚΑΝ.ΕΠΕ. ή/και Ευρωκώδικας 8, Μέρος 3). Με τη μελέτη αυτή προκύπτει αν το κτίριο αντιμετωπίζει σεισμική ανεπάρκεια και αν θα πρέπει να εφαρμοστούν μέτρα και επεμβάσεις ενίσχυσης του φέροντα οργανισμού του, σε τοπικό ή καθολικό επίπεδο.

Η ΑΛΦΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Α.Τ.Ε., συνδυάζοντας την τεχνογνωσία και την εμπειρία της σε θέματα αποτίμησης κατασκευών, με τον κατάλληλο εξοπλισμό αποτύπωσης των κτιρίων μπορεί να παράσχει υπηρεσίες και στα τρία επίπεδα του προσεισμικού ελέγχου, και συγκεκριμένα:

  • Πλήρη αποτύπωση του φέροντα οργανισμού με καταστροφικούς και μη καταστροφικούς ελέγχους αντοχής σκυροδέματος και αποτύπωση του οπλισμού με ειδικά σκάνερ.
  • Αναλυτική Μελέτη Στατικής Επάρκειας (ΜΣΕ) για τον προσεισμικό έλεγχο υφισταμένων κατασκευών.
  • Εκτίμηση της σεισμικής επικινδυνότητας και τρωτότητας των κατασκευών και υπολογισμός του σεισμικού κινδύνου.
  • Μελέτες Ενισχύσεων. Προσεισμική ενίσχυση κτιρίων με το νέο Κανονισμό Επεμβάσεων (ΚΑΝ.ΕΠΕ.) ή / και τον Ευρωκώδικα 8.

Ενδεικτικά Έργα