Ο τομέας της Γεωτεχνικής Μηχανικής αποτελεί έναν ταχέως αναπτυσσόμενο τομέα εφαρμογής στα έργα του Πολιτικού Μηχανικού. Η συνεχώς αυξανόμενη απαίτηση για καλύτερη εκμετάλλευση της χρήσης γης σε πυκνοδομημένες περιοχές πόλεων και για κατασκευή χώρων στάθμευσης σε κεντρικές αστικές ζώνες έχει δώσει τα τελευταία χρόνια μεγάλη ανάπτυξη σε έργα προσωρινών αντιστηρίξεων. Οι απαιτήσεις των έργων αντιστήριξης συνεχώς αυξάνονται με αύξηση του μέγιστου βάθους εκσκαφής και κατασκευές αντιστηρίξεων σε όλοένα και δυσμενέστερες εδαφικές συνθήκες. Επιπλέον, οι απαιτήσεις όσον αφορά τις θεμελιώσεις κτιρίων για παραλαβή των σεισμικών δράσεων έχουν αυξηθεί ιδιαίτερα τα τελευταία χρόνια.

Η ΑΛΦΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Α.Τ.Ε., επενδύοντας στην αυξημένη τεχνογνωσία και προγενέστερη εμπειρία των στελεχών της πάνω σε θέματα γεωτεχνικής μηχανικής, και στους διάφορους ειδικούς συνεργάτες της, δραστηριοποιείται στη γεωτεχνική έρευνα – αξιολόγηση και σε μελέτη – επίβλεψη – κατασκευή ειδικών έργων θεμελίωσης και προσωρινής αντιστήριξης εκσκαφών. Η επέκταση της δραστηριότητας σε ειδικά γεωτεχνικά έργα αποτελεί προτεραιότητα της εταιρείας για τα επόμενα χρόνια.

Ενδεικτικά Έργα