Το έργο αφορά στις εργασίες επισκευής, αποκατάστασης και ενίσχυσης στοιχείων του φέροντα οργανισμού (κυρίως υποστυλώματα αλλά και δοκοί), που είχαν υποστεί βλάβες και διάβρωση από περιβαλλοντικές δράσεις και υγρασία. Στις επεμβάσεις, που πραγματοποιήθηκαν τον Ιούλιο του 2013, περιλαμβάνονται οι ενισχύσεις υποστυλωμάτων με ανθρακοϋφάσματα καθώς και οι αποκαταστάσεις των διατομών δοκών και υποστυλωμάτων με ειδικό εποξειδικό μίνιο και ειδικά επισκευαστικά κονιάματα.