Το έργο αφορά στην ενίσχυση του κελύφους του Πύργου Ψύξης της Μονάδας 5 του ΑΗΣ Αγίου Δημητρίου στην Κοζάνη και στη διάνοιξη οπής διαμέτρου 11,50m για την είσοδο του αγωγού καθαρών καυσαερίων εντός αυτού. Η ενίσχυση του φορέα πραγματοποιήθηκε με μανδύα από εκτοξευόμενο σκυρόδεμα, ενώ η διάνοιξη της οπής έγινε σταδιακά με την αδιατάρακτη κοπή τμημάτων βάρους έως 2.5-3tn. Οι εργασίες πραγματοποιήθηκαν σε μεγάλο ύψος από το έδαφος (έως και 35m) και ολοκληρώθηκαν σε 2 μήνες το καλοκαίρι του 2020.