Το έργο αφορά στην επισκευή και ενίσχυση του δαπέδου βιομηχανικού κτιρίου επιφανείας 37.500m2 περίπου. Το δάπεδο είχε σημαντικές αστοχίες εξαιτίας της καθίζησης των επιχώσεων κάτω από την πλάκα σκυροδέματος και εμφάνιζε ρωγμές πάχους έως και 5cm. Η αποκατάσταση έγινε σε επιφάνεια 3.200m2 , περίπου, με τη διενέργεια τσιμεντενέσεων (περίπου 85.000 λίτρα) και την επισκευή ρωγμών συνολικού μήκους 4.000m με διάφορες μεθόδους ανάλογα το πάχος τους.

Η διάρκεια των εργασιών ήταν 35 ημέρες και εκτελέστηκαν το φθινόπωρο του 2014.