Το έργο αφορά τη γεωτεχνική έρευνα – αξιολόγηση καθώς και τη μελέτη και κατασκευή της προσωρινής αντιστήριξης εκσκαφής βάθους 5.50 m για την κατασκευή των υπογείων κτηρίου γραφείων επί των οδών Βαρατάση και Φαβιέρου στο κέντρο της Χαλκίδας. Η γεωτεχνική έρευνα περιελάμβανε τη διάνοιξη δύο ερευνητικών φρεάτων και τη διάτρηση δειγματοληπτικής γεώτρησης βάθους 12m τη λήψη αντιπροσωπευτικών δειγμάτων για εργαστηριακές δοκιμές και την εγκατάσταση πιεζομέτρου ανοιχτού τύπου από διάτρητο σωλήνα PVC υποστηριγμένο περιμετρικά με πολύ υδροπερατό κοκκώδες υλικό (θραυστό χαλίκι) για τη μέτρηση και παρακολούθηση της στάθμης του υδροφόρου ορίζοντα.

Με βάση τα αποτελέσματα της γεωτεχνικής αξιολόγησης πραγματοποιήθηκε η μελέτη προσωρινής αντιστήριξης της εκσκαφής για την επιλογή της βέλτιστης τεχνοοικονομικά λύσης αντιστήριξης σε κάθε όριο του οικοπέδου. Η μελέτη προέβλεπε την κατασκευή κατακόρυφων μεταλλικών μικροπασσάλων τύπου HEB-IPB, σε διάφορες αξονικές αποστάσεις, την κατασκευή πετάσματος από εκτοξευόμενο σκυρόδεμα και δομικό πλέγμα Τ188 και την κατά τόπους χρήση πλάγιων μεταλλικών αντηρίδων (rakers) για τον περιορισμό των μετατοπίσεων του εδάφους στα όρια της εκσκαφής με όμορα κτίρια.