Το έργο αφορά στις εργασίες κατασκευής της θεμελίωσης σε μεταλλικά κτίρια βιομηχανικής εγκατάστασης στη Βόρεια Εύβοια. Στις εργασίες περιλαμβάνονταν και ειδικές αντιστηρίξεις με την κατασκευή προεντεταμένων αγκυρίων για την στήριξη των θεμελίων λόγω μεγάλης κλίσης του εδάφους σε κάποιες από τις εγκαταστάσεις.

Οι εργασίες διήρκεσαν 5 μήνες μεταξύ Σεπτεμβρίου 2014 και Ιανουαρίου 2015 και ο προϋπολογισμός ανήλθε στα 282,500.00€.