Στις εργασίες περιλαμβάνονται η κατασκευή αγροτικής οδοποιίας μήκους 750m, η περίφραξη του γηπέδου, οι απαιτούμενες εκσκαφές για το πέρασμα των υπογείων καλωδίων, η διάνοιξη των οπών για την έμπηξη των πασσάλων στήριξης των Φ/Β πανέλων, καθώς και οι απαιτούμενες κατασκευές από οπλισμένο σκυρόδεμα.

Ο συνολικός προϋπολογισμός του έργου ανήλθε στις 700.000,00€, ενώ ειδικά για τα έργα υποδομής ήταν περίπου 100.000,00€. Η κατασκευή του πάρκου έγινε μέσα σε 45 ημέρες (Ιανουάριος & Φεβρουάριος 2013).